FAIL (the browser should render some flash content, not this).
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Cannary
Kanarienvogel
Canarino
Canario
Canari
 

  Kanarinci boje dele se u dve osnovne grupe:
    - lipokromske kanarince i
    - melaninske kanarince.

  Lipokromske boje su tzv. masne boje i to su crvena, žuta i bela.
  Melaninske ili tzv. suve boje su crna i smeđa.
  Lipokromski kanarinci ne posjeduju melaninske boje, dok je kod melaninskih kanarinaca prisutna i lipokromska obojenost.
  Prema intenzitetu obojenosti kanarinci se dele na intenzivne, neintenzivne te mozaične.
  Kombinacijom gore navedenih osnovnih boja, mutacijama nad njima, te intenziteta obojenosti, danas postoji čitava paleta kanarinaca boje.

  Kanarinci boje - lipokromski kanarinci>

  Lipokromski kanarinci posjeduju samo tzv. "masnu" (lipokromsku) obojenost, dok ne poseduju melaninsku obojenost. Podperje je kod lipokromskih kanarinaca bele boje.
  Kod lipokromskih kanarinaca susrećemo tri osnovne boje: belu (koja je u stvari odsutnost i lipokromske obojenosti), žutu i crvenu.
  Kod belih kanarinaca razlikujemo dominantno bele i recesivno bele kanarince. Kod dominantno belih, za razliku od recesivnih, susrećemo prisutnost lipokromske obojenosti na vanjskim letnim perima, i ona može biti u žutoj ili crvenij boji.
  Kod žutih i crvenih kanarinaca susrećemo tri načina obojenosti ptice. To su intenzivna, neintenzivna i mozaična. Za mozaičnu obojenost karakterističan je i spolni dimorfizam (različit izgled mužjaka i ženke).
  Kod žutih i crvenih lipokromskih kanarinaca boje javlja se pastelna mutacija koja daje svjetliju obojenost ptice, i ona se javlja u sva tri intenziteta obojenost.
  Kod lipokromskih kanarinaca u sve tri boje javlja se crvenooka mutacija. Kod pojave ove mutacije uobičajeno je da bijele mutirane kanarince nazivamo albino, žute lutino, a crvene rubino.

  Kanarinci boje - melaninski kanarinci

   Melaninski kanarinci, poput divljeg kanarinca, uz "masnu" (lipokromsku) obojenost posjeduju i melaninsku obojenost.
  Normalni ili crno-smeđi melaninski kanarinac posjeduje crni eumalanin, smeđi feomelanin, te smeđi eumalanin. Podperje je kod normalnog melaniskog kanarinca tamno, a tamni su kljun, noge i nokti.
  Kombinacija crno-smeđeg kanarinca sa tri osnovne lipokromske boje, daje nam cijeli spektar crno-smeđih ptica. Tako se crno-smeđi kanarinac sa belom lipokromskom bojom naziva plavi, sa žutom lipokromskom bojom zeleni, a sa crvenom lipokromskom bojom bakarni. I ovde susrećemo tri tipa obojenosti ptica: intenzivnu, neintenzivnu i mozaičnu. Takođe se kod melaninskih ptica sreću i mutacije na lipokromskoj obojenosti.
  Kada se pojavi mutacija na genima za razvoj crnog melanina dobivamo smeđeg kanarinca. Smeđa mutacija je recesivno, spolno vezano svojstvo.
  Sliedeća mutacija koja se javlja kod melaninskih kanarinaca je ahat. Ahat faktor deluje tako da modificira crni melanin pa tamni pigment postaje svetliji, uključujući i podperje koje postaje tamno sivo. Noge, nokti i kljun gube veći deo svoje crne boje.
  Ova se mutacija može primeniti na smeđi melaninski faktor i tada je nazivamo izabela.
  Opal je homozigotan recesivni faktor. Njegovi efekti su višestruki: oslabljuje sve znakove smeđeg melanina smeštenog na rubu pera kod normala i smeđih; oslabljuje kompletan smeđi melanin u crtežu kod smeđih, iako redukuje samo smeđu boju podperja; menja boju crnog melanina u crtežu kod normala u tamnu srebrno-sivu, međutim ovdje nema tako velik uticaj na boju podperja.
  Pastelni je faktor kod melanina spolno vezani recesivni. Kod izabela pastela ptica je vizuelno skoro lipokromska, a podperje je drap boje. Crtaž je jako rasvjetljen.
  Kod ino faktora ptice imaju crvene oči i ta se boja starenjem ptice ne menja. Kod prvog tipa ino faktora pojavljuje se bela obojenost na mestima gde se normalno nalazi smeđi eumelanin, tj. ispod centra pera. U drugom su slučaju rubovi pera smeđi. Lipokromska boja smeštena je između smeđe i bele. Kod trećeg tipa smeđi je pigment smešten ispod centra i navrhu pera, dok je lipokromska boja na preostalim delovima pera. Kod sva tri tipa podperje je drap boje.
  Satenski je faktorspolno vezano recesivno svojstvo. Njegov učinak je trostruki. Ptica. kao i kod ino faktora, ima crvene oči. Drugi efekat je da sprečava ispoljavanje crnog eumelanina koji je kod normala smešten u sredini pera. Treći efekat je sprečavanje ispoljavanja smeđeg feomelanina koji je lociran na vrhu pera kod svih melaninskih vrsta. Podperje je tamno drap boje.

     Pogledajte više detalaja vezanih za parenje kanarinaca